Očkování v ordinaci vakcínou Moderna 9.4.21

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

2.4.21 jsme se sestřičkou zahájily očkování vakcínou Moderna ( závoz vakcín do ordinace 1.4.21 ). V očkování budeme pokračovat v PÁ 9.4.21. V týdnu budeme zájemce o očkování v našem očkovacím seznamu opět obtelefonovávat a sdělíme konkrétní čas, kdy se v PÁ 9.4.21 dostavit.

Prioritou je nyní doočkování pacientů 80+, dále 70+ a posléze pacienti s chronickými onemocněními.

Prosba, výzva

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Zejm. poslední 2 týdny zaznamenáváme významný nárůst pozitivně testovaných na COVID-19, což je spojeno nejen s nárůstem administrativy, ale také nutnosti telefonicky kontaktovat tyto nemocné zvláště po skončení ordinační doby. Ne s každým jsem schopna telefonicky hovořit během ordinační doby, neboť se musíme věnovat i pacientům, kteří přichází do naší ordinace pro jiná onemocnění, než-li onemocnění COVID-19, dále řada administrativních úkonů jako je vystavování nejrůznějších lékařských posudků aj. Ve vztahu ke COVID onemocnění pokud je situace naléhavá, řeším ihned, jinak sestřička vše pečlivě zaznamenává, informuje mě a po skončení ordinační doby tyto nemocné kontaktujeme – znovu s nimi proberu jejich potíže, doporučím léčbu, je-li třeba, vystavujeme pracovní neschopenku. Buďte prosím trpěliví ve snaze nás telefonicky kontaktovat. Vím, že je složité se k nám dovolat. Avšak je jeden lékař, jedna sestra a desítky pacientů. V prostředí, ve kterém pracujeme a musíme se soustředit na práci, neustále zvoní telefon, čímž neříkám netelefonujte, to jen pro pochopení. Mnozí z těch, kteří se do naší ordinace dostavili k vyšetření, jsou toho svědky a vidí situaci z druhé strany, i jim se musíme věnovat a sestřičku rovněž potřebuji ke své práci. I před ní stojí nelehký úkol – pomáhat mi při práci, brát telefony, dveře otevírat těm, kteří rovněž něco žádají, do toho ti, kteří stále přichází bez objednání, ačkoliv je tomu již rok, kdy jsme zavedly objednávkový systém, vyjma akutních, život ohrožujících stavů. Vše na našich webových stránkách, vylepeno na dveřích při vstupu do čekárny, ordinace. Do toho e-mailová korespondence, kterou je nutné také řešit. A jsme rády, když se alespoň jednou během ordinační doby můžeme v rychlosti najíst.

Tohle nepíšu proto, aby nás někdo litoval. Své povolání jsme si vybraly a jsme tu pro vás, ale zároveň jsme taky lidé se svými potřebami a rodinami. A tak jako v poslední době narostl počet COVID pozitivních pacientů a rozhodně nejde o žádnou rýmečku, ale mnohdy o velmi těžké COVID pneumonie končící na ventilátorech a následnou smrtí, tak stejně tak intenzivně vnímáme vděčnost vás mnohých za naši péči. Moc děkujeme.

Znovu apeluji na pacienty s COVID onemocněním, jestliže přetrvávají teploty 3-4 dny, vždy mě kontaktujte. Stejně tak pokud se objeví dechové potíže. V případě dušnosti volat RZP 155.

Dále chci poprosit ty, kteří mají zdravotní potíže k řešení, nechť nás osloví. Je potřeba řešit i jiná onemocnění než COVID-19, která ve svém důsledku mohou skončit fatálně. Preventivní prohlídky jsem v tuto chvíli pozastavila vzhledem k tíživé epidemiologické situaci, nikoliv laboratorní vyšetření v rámci těchto prohlídek a řešení zdravotních potíží, které při těchto prohlídkách řešíme. Setkávám se s větou: „Nechceme vás obtěžovat“. Jsme tu pro každého z vás, rozhodně nás neobtěžujete.

Zásadou je, snažit se nám dovolat. Není-li to možné, situaci jsem popsala, pak zejména v naléhavých případech využijte naší e-mailové adresy. Prosím o stručný popis potíží. Stává se nám, že přichází sáhodlouhé e-maily. E-mail je připomínkou toho, že se nám nemůžete dovolat. Při vší práci v ordinaci a poté nejsem schopna tyto dlouhé e-maily číst. Na základě stručného popisu vás budu kontaktovat a stejně s vámi musím vše znovu probrat. Děkuji za pochopení.

Přeji hodně sil do dalších dnů nám všem. Mějme se ve vzájemné úctě a respektu. Mějme pochopení pro sebe navzájem.

MUDr. Karin Niklová

Distribuce vakcín, očkovací seznam

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Distribuce vakcín praktickým lékařům je řízena centrálně z Ministerstva zdravotnictví ČR.

Systém distribuce je z MZ nastavený tak, že každé pondělí dostane krajská koordinátorka očkování a krajský koordinátor praktických lékařů informaci o počtu pacientů, kteří mají zájem o očkování a jsou registrovaní v seznamu u praktických lékařů. Zároveň je oznámena plánovaná dodávka vakcíny AstraZeneca (vakcína určená do ordinací pro praktické lékaře), která může být rozdělena pouze těm praktickým lékařům, kteří mají ve svém očkovacím seznamu minimálně 100 registrovaných pacientů. Na krajském koordinátorovi očkování a krajském koordinátorovi PL je oslovení praktických lékařů dle počtu registrovaných zájemců o očkování.

š očkovací seznam byl již vytvořen, nezbývá tedy nic jiného, než být trpěliví a vyčkat na oslovení. O termínu očkování budu informovat na našich webových stránkách a zájemci registrovaní v očkovacím seznamu budou telefonicky znovu osloveni.

Aktuality březen 2021

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Prosím o přečtení aktuálních příspěvků, viz. níže:

Očkování proti onemocnění COVID-19 v naší ordinaci.

Výzva k registraci k očkování v naší ordinaci.

Očkovací látka AstraZeneca určená pro praktické lékaře.

Změna od 1.3.21 v délce nařízení karantén, izolací.

Testování ve firmách

Ordinace Žerotín, Hnojice – březen 2021.

Ráda bych chtěla touto formou poděkovat všem, kteří si váží naší práce, vyjadřují nám svůj vděk, je nám to velkým povzbuzením a vážíme si toho. Věřte, že se v této pro nás všechny nelehké době, snažíme dělat maximum. Však i v této době je možné, aby člověk rostl. Chtějme vidět toho druhého a ne sebe. Buďme k sobě ohleduplní, tolerantní, mějme pochopení jeden pro druhého.

MUDr. Karin Niklová, sestřička Kateřina Hrubá

Výzva k registraci k očkování v naší ordinaci

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Prosím ty z Vás, kteří se dosud neregistrovali do centrálního registračního systému a mají zájem o očkování proti onemocnění COVID-19 ( zatím dle nařízení přednostně pacienti 70 a 80 plus ), nechť nás kontaktují telefonicky nebo e-mailem od PO 8.3.21. Ti z vás, kteří nás již kontaktovali, nás kontaktovat nemusí, s jejich registrací v našem systému počítáme a jakmile budeme informováni o závozu vakcíny do naší ordinace, budeme zájemce o očkování telefonicky kontaktovat a sdělíme konkrétní termín očkování v ordinaci.

Sdělení pro naše registrované pacienty v obcích Žerotín a Hnojice:

Po telefon. domluvě z PÁ 5.3.21 s Dr. Capkovou za obec Žerotín a paní starostkou Adamovou za obec Hnojice se budou moci naši registrovaní pacienti, kteří mají zájem o očkování, hlásit i jim – o formě, jakou to bude realizováno, vás budou začátkem příštího týdne informovat. Seznam zájemců o očkování nám bude předán a dotyčné zaregistrujeme do našeho registračního systému. Velmi jim děkuji za spolupráci a projevenou solidaritu.

Očkování doporučuji, viz. níže uvedené příspěvky v aktualitách – Očkování proti onemocnění COVID-19, očkovací látka AstraZeneca.

Očkování proti onemocnění COVID-19 v naší ordinaci

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Díky našemu krajskému zástupci Sdružení praktických lékařů se k nám dostávají informace ohledně očkování, za což jsem velmi vděčná a jistě i moji kolegové.

Situace ohledně očkování je prozatím poměrně složitá, administrativně náročná, vakcín je nyní nedostatek, zdravotnický materiál ( injekční stříkačky, které běžně v ordinaci nepoužíváme a k tomu určené speciálně dlouhé jehly k aplikaci očkovací látky ) si musí praktický lékař zajistit sám.

V tuto chvíli je praktickým lékařům doporučeno objednat u distributora vakcín 1 bal. po 100 ks očkovací látky, tak aby se dostalo i na ostatní kolegy. Pro praktické lékaře je vyhrazena očkovací látka AstraZeneca. Záleží na krajském koordinátorovi pro očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů, jak vakcíny proti onemocnění COVID-19 rozdělí (očkovací centra, ordinace praktických lékařů…), nicméně rozhodující je mít alespoň 100 zájemců o očkování v seznamu registrovaném u PL.

V současné době je možné se k očkování zaregistrovat přes centrální registrační systém ( rezervační systém – http://crs.uzis.cz, kam se může dotyčný dostat z webových stránek ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ) a nebo u svého praktického lékaře. Abychom mohli své pacienty registrovat je nutná IT podpora, propojení našeho softwaru ve vztahu ke spuštění našeho rezervačního systému (dle dostupných informací od 8.3.21) a možnosti vykazovat očkování u našich pacientů. Praktický lékař nemá možnost očkovat své pacienty, kteří jsou již zaregistrováni v centrálním registračním systému, viz. výše. Předpokladem, abychom vůbec vakcíny do naší ordinace dostali, je vytvořit seznam čítající 100 našich pacientů ve věku 70 a 80 plus. Sdružení praktických lékařů usiluje o to, aby dále mohli být očkováni i pacienti mladší s chronickými onemocněními.

Tohle vše musí každý z mých kolegů absolvovat v době, kdy nám přibývá velmi vážně nemocných s onemocněním COVID-19. Naše ordinace se k očkování proti onemocnění COVID-19 zavázala, snažíme se proto udělat maximum, ale je to náročně, proto děkuji všem, kteří mají pro naši práci pochopení. Moc si toho vážíme.

Informace ohledně očkování proti onemocnění COVID-19 se budu snažit pravidelně aktualizovat. Avšak jak jeden z kolegů ze Sdružení praktických lékařů prohlásil: „Situace se mění z minuty na minutu a ještě mezitím“.

Očkovací látka AstraZeneca

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Očkování je nejefektivnější způsob, jak bojovat s onemocněním COVID-19.

AstraZeneca je očkovací látka proti onemocnění COVID-19 od britsko-švédské farmaceutické společnosti. Dne 29.1.2021 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být uvedena na evropský trh.

Tato očkovací látka je založená na tzv. vektorové technologii, což znamená, že se očkovací látka skládá z jiného zcela neškodného viru ( tzv. adenovirus ). Adenovirus je nositelem ( tzv. vektorem ) informace pro imunitní systém, jak bojovat s koronavirem. Dle informací MZ očkování nedokáže vyvolat onemocnění COVID-19, jelikož očkovací látka neobsahuje živý koronavirus. Adenovirus obsažený v očkovací látce je upraven takovým způsobem, že se v těle nedokáže množit a nevyvolává onemocnění.

Očkovací látka AstraZeneca je určena pro všechny osoby ve věku 18 let a starší.

Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvě dávky v doporučeném rozmezí 90 dnů. Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po druhé dávce. Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene. Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování.

Po očkování proti onemocnění COVID-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce jako po jakémkoliv jiném očkování. Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí či otok v místě aplikace očkování. Běžná je také únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo teplota. Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je nesrovnatelně nižší než riziko komplikací a dlouhodobých následků spojených s proděláním onemocnění COVID-19.

Snahou je, aby se omezilo šíření tohoto onemocnění mezi lidmi, snížil se počet závažných případů a současně se ochránil český zdravotnický systém. Proto je třeba naočkovat co nejvyšší počet obyvatel ČR. Očkování je cestou, jak se vrátit k běžnému životu.

Testování ve firmách

MUDr. Karin Niklová
Posted in Aktuality

Není povinností praktického lékaře ani lékaře provádějícího pracovnělékařské prohlídky ( závodního lékaře ) testovat zaměstnance firem, byť by byli jejich registrovanými pacienty nebo těmi, jejichž firmám provádí pracovnělékařské prohlídky. Je to věc dobrovolná, nikoliv povinná.

V naší ordinaci antigenní testování neprovádíme.